FF Skagen - med respekt for vore omgivelser


FF Skagen er en miljøbevidst virksomhed, som arbejder aktivt, engageret og vedholdende med at reducere energi- og miljøbelastningerne fra virksomhedens drift til et absolut minimum. FF Skagen er certificeret efter ISO 14001 som dokumentation og retningslinier for en ambitiøs og vedvarende miljøstyring og ressourceoptimering.
 

Som et naturligt element i FF Skagens miljømæssige bestræbelser leverer vi al vores overskudsvarme fra produktionen til Skagen Varmeværk - til glæde for ikke blot miljøet, men i særdeleshed også for Skagens beboere.
Se hvor meget varme det bliver til her! (kræver Java).

Det er FF Skagens miljø- og energipolitik ...

FF ønsker at fremstå som en miljø- og energibevidst virksomhed, som aktivt og engageret arbejder med at nedbringe belastningerne fra virksomhedens drift.

Gennemføre et dokumenteret og certificeret miljøstyringssystem efter
ISO 14001:2015 og certificeret Energistyringsystem efter ISO 50001:2011 i Skagen.

  • FF Skagen ønsker, med respekt for virksomhedens betydning og placering i lokalsamfundet, vedvarende at arbejde på at nedbringe lugtgenerne til et acceptabelt niveau.
  • FF Skagen vil vedvarende og ud fra opstillede mål arbejde på at nedbringe virksomhedens energi- og miljøbelastninger og ressourceforbrug. 
  • FF Skagen vil bl.a. via en god dialog med leverandørerne, fortsat søge at højne kvaliteten af landede industrifisk og fiskeafskær for bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt en minimering af påvirkningerne fra virksomhedens drift.
  • FF Skagen vil via intern uddannelse og information fremme energi- og miljøbevidstheden blandt medarbejder og andre der arbejder på vegne af FF, samt sikre den nødvendige viden på områderne.
  • FF Skagen vil foretage miljø- og energimæssige konsekvensvurderinger i forbindelse med nyinvesteringer og/eller større omlægninger af driften og anvende bedst mulig teknologi, hvis økonomisk muligt. Alle nyanlæg vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning, hvor forventede driftsudgifter indgår på lige fod med anlægsinvesteringen.
  • FF Skagen vil løbende overvåge driftens miljø- og energipåvirkninger for at fastholde opnåede forbedringer.
  • FF Skagen vil overholde gældende lovgivning samt krav fra de tilsynsførende myndigheder.
  • FF Skagen vil offentliggøre sin miljø- og energipolitik og forbedringsmål.
  • FF Skagen vil kommunikere åbent med interesserede, herunder bl.a. myndigheder, kunder og leverandører, i alle spørgsmål.